Algemenevoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Reservering en betaling:
a. De reservering van de villa wordt bevestigd zodra de huurder een aanbetaling heeft gedaan, zoals overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder.
b. Het resterende bedrag dient te worden betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, vóór de aankomstdatum.

Annulering:
a. Bij annulering door de huurder worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
Meer dan 60 dagen voor aankomst: X% van de totale huursom.
30-60 dagen voor aankomst: Y% van de totale huursom.
Minder dan 30 dagen voor aankomst: Z% van de totale huursom.
b. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren en eventueel al betaalde bedragen terug te storten in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

Aankomst en vertrek:
a. De huurder dient de aankomst- en vertrektijden te respecteren, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
b. Bij aankomst zal de huurder een borgsom betalen, die zal worden terugbetaald na inspectie van de villa, onder aftrek van eventuele schade of extra kosten.

Gebruik van de villa:
a. De villa mag alleen worden gebruikt voor vakantie- of recreatiedoeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.
b. Het is verboden om de villa te gebruiken voor illegale activiteiten, overlast te veroorzaken of de rust van de omgeving te verstoren.

Verantwoordelijkheden van de huurder:
a. De huurder is verantwoordelijk voor de villa en de inventaris tijdens de huurperiode en zal deze met zorg behandelen.
b. Eventuele schade aan de villa of inventaris moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld.

Verantwoordelijkheden van de verhuurder:
a. De verhuurder zal ervoor zorgen dat de villa in goede staat van onderhoud is en voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.
b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ongemakken, storingen of overlast veroorzaakt door derden, zoals openbare nutsvoorzieningen of bouwwerkzaamheden in de omgeving.

Aansprakelijkheid:
a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of schade aan eigendommen van de huurder tijdens het verblijf in de villa.
b. De huurder wordt geadviseerd om een passende reisverzekering af te sluiten die dekking biedt voor dergelijke eventualiteiten.

Geschillen:
a. Eventuele geschillen tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot deze algemene voorwaarden of het huurcontract zullen in de eerste plaats worden opgelost door middel van onderhandelingen en goede trouw.
b. Indien een geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de jurisdictie waarin de villa zich bevindt.

Toepasselijk recht:
a. Deze algemene voorwaarden en het huurcontract worden beheerst door de wetten van Spanje.
b. In geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse vertaling van deze algemene voorwaarden en de Spaanse originele versie, zal de Spaanse versie als leidend worden beschouwd.

Overige bepalingen:
a. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder.
b. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Door het ondertekenen van het huurcontract verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen verplichtingen en bepalingen met betrekking tot het verhuren van de villa in Spanje.